Voedselbosbouw in het Deltalandschap (2018)

‘Voedselbosbouw in het Deltalandschap’ onderzoekt de potentie van voedselbossen voor de voedselvoorziening en het landschap van de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Met dit onderzoek willen we verkennen of de lessen die zijn geleerd bij de ontwikkeling van het Voedselbos Vlaardingen kunnen worden opgeschaald. Het onderzoek stelt vragen aan de orde als: Hoe kan een duurzaam agro-ecologisch voedsellandschap worden ontwikkeld? Wat zijn de sociale en economische dragers van dit landschap? Op welke manier kunnen natuur, recreatie en voedselproductie integraal worden gecombineerd? Wat is de rol van ontwerpende disciplines in de ontwikkeling en realisatie van dit landschap?

Om te onderzoeken hoe voedselbossen kunnen bijdragen in de ontwikkeling van dit landschap inventariseren we belangrijke randvoorwaarden, analyseren we relevante voorbeelden en formuleren we basisprincipes. Daarnaast worden de kansen en mogelijkheden vanuit diverse perspectieven geanalyseerd: landschappelijk/ecologisch, planmatig/juridisch, economisch/productief en sociaal/cultureel. Op regionaal niveau resulteert deze analyse in een kansenkaart, die op lokaal niveau in haalbare modellen wordt vertaald. Reflectie vindt plaats via een klankbordgroep met experts van de Provincie Zuid-Holland, Wageningen Universiteit, St. Voedselbosbouw Nederland, Staatsbosbeheer en LOLA landschapsarchitecten.

Het onderzoek legt de basis voor concrete projecten die in het tweede deel van het project worden uitgewerkt. Daarom worden vanaf het begin boeren en andere stakeholders betrokken in het onderzoek. De bedoeling is om toe te werken naar een of meerdere samenwerkingsverbanden die uitmonden in concrete voedselbosprojecten in de regio.

Update 2020: Inmiddels is Coöperatie Ondergrond opgericht die o.m. werkt aan een decentraal netwerk van voedselbossen in Rotterdam en aan een voedselbos van van 6 hectare op Natuurgoed Ziedewij in Barendrecht.

i.s.m. Voord & Wij & Rotterdamse Forest Garden Netwerk
opdrachtgever: eigen initiatief
tot stand gekomen met een bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Status: afgerond (2019)

Download het rapport hier (in delen):
Inhoudsopgave, Introductie & DEEL 1 Verlangen naar Voedselbos
DEEL 2 Voedingsbodem & DEEL 3 Ontwikkelingstraject
DEEL 4 Handelingsperspectief
DEEL 5 Strategie & Conclusies